El Pla d’acció que es proposa té el seu origen en l’elaboració prèvia d’una evaluació exhaustiva, seguint 10 àmbits d’actuació com a fil conductor entre la diagnosi i el pla d’acció.

El CRM comença el 2021 amb una nova i important eina per garantir la igualtat d’oportunitats entre els membres de la seva comunitat científica, amb l’aprovació del primer pla d’igualtat del centre.

 

El pla, elaborat per la Comissió d’Igualtat del CRM, permet al centre sumar-se a la resta de centres CERCA que ja havien realitzat els seus plans d’igualtat, en un moment on la societat en general i el món de la recerca en particular estan dedicant els seus esforços a garantir la integració de la diversitat de gènere en les seves polítiques de gestió. L’increment del paper de les dones en el sistema de recerca català, amb especial èmfasi a les ciències CTIM, és un objectiu compartit per institucions científiques i administració pública.

 

”Necessitem més dones que facin ciència, creïn empreses de base tecnològica o científica, formin part dels departaments d’innovació o dirigeixin centres de recerca i càtedres universitàries.”

Com succeeix en molts altres àmbits de la recerca científica a Catalunya, i especialment en el cas de la recerca matemàtica, el CRM evidencia en la seva composició i en les activitats que organitza i acull una menor presencia de dones. Per contrarestar aquest fet, els seus òrgans de govern del centre han assumit el compromís de promocionar la participació de la dona i potenciar la diversitat, garantint que els seus professionals puguin dur a terme les seves carreres lliures de qualsevol forma d’assetjament, intimidació o discriminació.

Els principis d’aquest pla d’igualtat es basen en el respecte per la diversitat entre tots els participants interns i externs a les activitats del centre. La gestió de la investigació, juntament amb les polítiques de contractació, oportunitats d’ocupació, representació institucional, assignació de recursos i avaluació, s’han de basar en l’avaluació equitativa de les persones i la prevenció de qualsevol potencial biaix o discriminació.

Formació, transparència i conciliació
Les 24 accions previstes al pla d’igualtat del CRM, aprovat i validat tant per la direcció del centre com pel comitè d’empresa, inclou l’organització de formació en matèria d’assetjament sexual i per raó de gènere, i en la utilització de llenguatge no sexista, iniciatives per a la millora de la transparència en el recull de dades del centre, accions de revisió de pràctiques internes que millorin la conciliació familiar, i la elaboració d’un protocol de prevenció de l’assetjament laboral de sexe i per raó de gènere.

El Pla d’acció té com a objectiu dirigir a la institució cap a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes que treballen i conviuen al CRM. També contribuir amb els serveis que ofereix a la societat i amb les entitats que es relaciona: ja siguin universitats, centres de recerca, empreses proveïdores amb qui hi ha col·labora i amb els seus usuaris, compartint el mateix objectiu d’igualtat de gènere.

Pla d’Igualtat i Diversitat del Centre de Recerca Matemàtica (CRM)