Select Page

Organization and Results

Overview, bylaws, governing bodies and organization chart, annual reports…

Economic and budgetary management

Audits, Knowledge tranfer, CRM rates…

More information

Budget outturn:

2017 | 2018 | 2019 | 2020

Electronic invocing FAG 

Audit of accounts:

2017 | 2018 | 2019 | 2020

 

CRM rates →

Knowledge & technology transfer (KTT)

Staff

Human resources, working conditions, HRS4R, vacancies…

More information
HR Management: recruitment & working conditions → Jobs
CRM hired staff → Directory
Staff costs (31/12/2020) Vacancies
Public offer of occupation→  

Working calendar

More information     

Public procurements

More information

Privacy Policy (RGPD)

More information     

Health and risk prevention

Risk prevention plan, UAB emergency protocol…

Information request

More information     

Legal compliance

Legal compliance

In compliance with Regulation (EU) 241/2021 of the European Parliament and of the Council, the Mathematical Research Center (CRM) has drawn up a Plan of Anti-Fraud Measures, with the aim of protecting the financial interests of the EU.

All the CRM employees share this commitment, assuming as their duties: to act in the general interest, subject to and in compliance with the Constitution, the Statute of Autonomy and the rest of the legal system, and to act in accordance with the principles of objectivity, integrity, neutrality, responsibility, impartiality, confidentiality, dedication to public service, transparency, exemplarity, austerity, accessibility, efficiency, honesty, promotion of the cultural and environmental environment, and respect for equality between men and women.

Compliment normatiu

En compliment del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) ha elaborat un Pla de mesures Antifrau, amb l’objectiu de protegir els interessos financers de la UE.

Tot el personal del CRM comparteix aquest compromís, assumint com a deures: vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i de la resta de l’ordenament jurídic, i actuar d’acord amb els principis d’objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes.

Anti-Fraud Agency of Catalonia

Anti-Fraud Agency of Catalonia

Are you aware of a case of fraud or malpractice? The Anti-Fraud Office of Catalonia offers us a channel for reporting, guaranteeing the confidentiality of the whistleblower, thus helping to reinforce the integration of the public sector in Catalonia.

Access to the form

Agència Antifrau de Catalunya

Teniu constància d’un cas de corrupció o de mala praxi al sector públic català i en podeu aportar proves? L’Oficina Antifrau de Catalunya us ofereix diversos canals perquè pugueu denunciar qualsevol situació de frau o corrupció de la qual tingueu constància relacionada amb el sector públic català. I sempre garantint la confidencialitat de l’alertador, que contribueix d’aquesta manera a reforçar la integritat del sector públic a Catalunya.

Accés al formulari

Whistleblowing box

Canal de denúncias

La Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción da instrucciones para facilitar la denuncia de cualquier delito o infracción existente en el derecho de la Unión europea. Siguiendo este mandato, el CRM pose a disposición pública un canal de comunicación de delitos o infracciones.

Enlace al formulario

 

Whistleblowing box

Law 2/2023 regulating the protection of persons who report regulatory infringements and the fight against corruption provides instructions to facilitate the reporting of any infringement or offence under European Union law. In accordance with this mandate, the CRM provides a public channel for reporting offences or infringements.

Link to the form

 

Canal de denúncies

La Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció dona instruccions per a facilitar la denúnica de qualsevol delicte o infracció existent en el dret de la Unió europea. Seguint aquest mandat, el CRM posa a disposició pública un canal de comunicació de delictes o infraccions.

Enllaç al formulari

Page Last Reviewed or Updated: 10-Dec-2023