Select Page

Publicació definitiva de la relació de candidats i de la priorització realitzada per part del centre.

Proposta de priorització de les sol·licituds presentades al Centre de Recerca Matemàtica, acordada del dia 16 de febrer de 2023 de la Direcció del CRM.

Vista la Resolució REU/3385/2022 de 28 d´octubre , per la qual s’aproven les bases reguladores  de les ajudes Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) ( DOGC núm. 8785 publicat el 03/11/2022)

Vista la  Resolució REU/3468/2022, de 4 de novembre, per la qual s´obra la convocatòria de les ajudes Joan Oró per  contractar personal investigador predoctoral en formació  (FI) per a l´any 2023 (ref. BDNS 657443). (DOGC num 8790 publicat el 10/11/2022)

Vistos els criteris de priorització aprovats per la Direcció del CRM el dia 11 de novembre de 2022 , publicats a l’enllaç:

https://www.crm.cat/criteris-de-prioritzacio-fi-per-a-lany-2023/

ACORDS:

Primer. Aprovar la proposta de priorització de les sol·licituds de beques FI per al 2023 d’acord amb el que s’estableix en el quadre adjunt a l’ANNEX 1.

Disposició final. Aquesta resolució es notificarà als interessats des l’administració del CRM via e-mail.

Download Document