Navega cap amunt
Inicia
  • CRM
  • CRM
  • CRM
CRM > Català > Recerca > Formació en recerca > Recerca Matemàtica Col·laborativa
Recerca matemàtica col·laborativa

La Fundació Bancària «la Caixa», en el marc del conveni entre la Fundació Bancària «la Caixa» i el Govern català, ha aprovat el finançament del programa de formació en Matemàtica col·laborativa presentat pel Centre de Recerca Matemàtica (CRM).
Descripció del programa

L'objectiu del programa és fomentar la investigació matemàtica interdisciplinària i col·laborativa en les interfícies més ben representades en el sistema de recerca català, tant en les universitats com en els centres CERCA . En el marc d'aquest programa, s’entén com a recerca col·laborativa la recerca matemàtica situada en una interfície, l’objecte de la qual és el desenvolupament, anàlisi i simulació de models contextualitzats, amb interessos més enllà de les matemàtiques, contrastada mitjançant la interacció amb els experimentalistes.

El finançament d'aquest programa per la Fundació Bancària «la Caixa» permet al CRM oferir una sèrie de contractes de doctorat i postdoctorals en un període de cinc anys a partir de gener de 2014. Cada contracte serà assignat a un projecte de formació sobre un tema específic definit conjuntament per un investigador en matemàtiques com a director i un codirector d'una altra disciplina.

El programa publicarà anuncis d'aquests contractes durant els tres primers anys.
Grups de recerca

The collaborative projects within this programme are prepared by CRM research groups jointly with researchers from other institutions. This Research Groups can be consulted through the following links:

Sistemes Complexos. Web.
Biologia Computacional i Matemàtica. Web.
Neurociència Computacional. Web.
Matemàtica Financera i Control de Riscos. Web.
Matemàtiques Industrials. Web.
Matemàtica Epidemiològica. Web.

El llistat dels diferents projectes disponibles s’anunciaran a cada convocatòria.
Criteris d'elegibilitat

El programa està obert a sol·licitants de totes les nacionalitats.

Estudiants doctorals:
- Un requisit bàsic d’admissió al programa és complir amb els criteris d'admissió en un programa de doctorat de Matemàtiques d'una universitat catalana en el moment de la incorporació, vegeu aquí.

- Els candidats han de tenir un expedient acadèmic excel·lent i un bon coneixement d'anglès.

- Els alumnes que en aquest moment encara estan cursant els estudis de grau o màster poden optar a la convocatòria d’estades de recerca al CRM com a preparació per a aquest programa, vegeu aquí.
 
Investigadors Postdoctorals:
- Els candidats han de tenir el títol de Doctor en el moment de la incorporació al programa.
Característiques dels Contractes

Estudiants Doctorals:
- Els estudiants doctorals d'aquest programa s’integraran en la Unitat de Formació Doctoral del CRM (vegeu aquí).

- Els alumnes de doctorat que superin la fase de selecció s’incorporaran al programa per un període de 39 mesos dividits en tres períodes. Això inclou un contracte inicial de 15 mesos, amb un salari brut de 18.000 euros, renovable per un segon i un tercer any amb un sou brut de 18.000 euros anuals.

- La renovació dels contractes estarà condicionada als informes positius emesos pel director.

- El CRM abonarà el cost de la matrícula en un programa de doctorat en matemàtiques d'una universitat català. Els alumnes gaudiran d’un ajut de mobilitat per activitats relacionades amb la seva formació.

 

Investigadors Postdoctorals:
- El contracte d'investigador post doctoral es renovarà anualment fins a un màxim de tres anys, sotmès a l’avaluació positiva del tutor. El salari brut serà de 25.000 € anuals.

- Els investigadors post doctorals gaudiran d’un ajut de mobilitat per activitats relacionades amb la seva formació.
Procés de Selecció

L'admissió al programa es fa sobre una base competitiva. La Comissió Executiva del CRM examinarà les sol·licituds en primera instància per assegurar que satisfan totes les condicions d’elegibilitat. Aquelles sol·licituds en primera instància per assegurar que satisfan totes les condicions d’elegibilitat. Aquelles sol·licituds que resultin elegibles seran revisades per una Comissió de Selecció, la qual avaluarà els candidats basant-se en els criteris següents:
- Els mèrits acadèmics del candidat i el seu potencial per desenvolupar una tasca de recerca profitosa al CRM, tal com ho indiquin les seves qualificacions i els seus títols, i la seva experiència prèvia en recerca.

- La informació aportada pel candidat en la sol·licitud i, en particular, la carta de motivació.

La Comissió de Selecció considerarà totes les sol·licituds i seleccionarà un nombre de candidats que seran entrevistats pels corresponents directors per tal de discutir els seus interessos de recerca. La Comissió de Selecció farà una preselecció dels candidats en base a les entrevistes personals.
A criteri de la Comissió de Selecció, els candidats poden ser assignats a un grup de recerca diferent del que hagin seleccionat inicialment. La selecció final dels candidats requereix l’aprovació del Comitè Científic Assessor del CRM.

Els sol·licitants rebran una notificació de la decisió final per part de la Comissió de Selecció per correu electrònic. El Comitè de Selecció també proposarà una llista de reserva. Els candidats seleccionats hauran de comunicar al CRM si accepten o rebutgen l’oferta en el termini d’una setmana després de la notificació.
Governança i administració

La implementació d'aquest programa serà supervisada per la Comissió Executiva del CRM ad hoc formada  per representants de la Fundació "La Caixa" i CRM, que es reunirà com a mínim un cop l'any.

L'administració del CRM proporcionarà el suport general necessari per al desenvolupament del programa (difusió, contractes, entrevistes, organització, etc...).

L'administració del CRM també proporcionarà suport administratiu, si escau, en els tràmits de visat, allotjament, viatges, etc., per als sol·licitants seleccionats.
 
Projectes proposats
 
Es poden veure els projectes col·laboratius que actualment s’estan desenvolupant aquí
Com presentar una Sol·licitud
Les convocatòries relacionades amb aquest programa s’anunciaran aquí.